Uw gegevens en ons privacybeleid

Privacy Statement

1. Verwerkingsverantwoordelijke en contact

Dieselgate.com is een online platform voor de registratie, verwerking en uitbetaling van claims inzake het dieselgate schandaal. Het platform wordt beheerd door Litigo B.V. (hierna ook te noemen: “dieselgate.com”, “wij”, “ons” of “onze”. Litigo B.V. (Kamer van Koophandel: 80538029) is gevestigd aan de Catharijnesingel 73 (3511 GM) te Utrecht, Nederland.

Wij hechten grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacybeleid heeft betrekking op uw bezoek aan www.dieselgate.com en uw contact met Litigo.

Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens van personen en entiteiten die zich registreren via het platform dieselgate.com. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Litigo B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Litigo, kunt u contact opnemen met: info@dieselgate.com.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Personen en entiteiten kunnen via dieselgate.com een claim registreren inzake het Dieselgate-schandaal. Bij het voltooien van de registratie wordt een overeenkomst aangegaan. Om hieraan uitvoering te geven, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam-, adres,- en contactgegevens;

  • Kenteken of het voertuig identificatienummer;

  • Alle overige persoonsgegevens en bewijsstukken die u na registratie ons direct of indirect verstrekt of waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is met het oog op onderhandelingen, het voeren van gerechtelijke procedures, het beoordelen van claims of de uitbetaling daarvan.

  • Voor analytische doeleinden worden gebruiksgegevens van de website en het claimformulier verzameld, waaronder het IP-adres, het type apparaat en de activiteiten die worden uitgevoerd op de website.

Daarnaast kan er voor Dieselgate.com een gerechtvaardigd belang zijn om genoemde of aanvullende persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld in het geval er een vermoeden bestaat dat informatie die nodig is om een geldige claim te registreren of te onderbouwen verloren zal gaan.

3. Bewaartermijnen

Litigo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en het afwikkelen van de juridische procedure(s) en/of schikkingen inzake betreffende claims. Wanneer een overeenkomst wordt opgezegd, zullen wij de persoonsgegevens die aan betreffende overeenkomst gekoppeld zijn verwijderen. Anonieme gegevens zoals merk en type auto bewaren wij onder meer voor statistische doeleinden.

4. (Categorieën) ontvangers

Litigo deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden. Zo kan Litigo persoonsgegevens van cliënten delen met haar advocaten, wederpartijen, procesfinanciers, deskundigen, rechterlijke instanties, deurwaarders en vergelijkbare partijen.

In andere dan de hiervoor genoemde gevallen deelt Litigo uw persoonsgegevens alleen met derde partijen wanneer u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, om aan (wettelijke) verplichtingen te voldoen of indien dit nodig is ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Litigo of derden.

5. Doorgifte

Om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden. Het kan voorkomen dat deze partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie of dat zij gebruik kunnen maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen afwijken dan zoals gehanteerd in de Europese Unie.

In een dergelijk geval zullen we zorgen voor passende waarborgen, zoals door het sluiten van een contract op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde model bepalingen (artikel 46 AVG).

6. Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons vragen de verwerking te beperken, de persoonsgegevens over te dragen en heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@dieselgate.com. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

8. Wijziging

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 7 september 2021. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen en adviseren u het privacy statement regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit privacy statement, volgt een duidelijke kennisgeving.